Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Blog door verzekeringsarts Koert van Rijn.

Godsdienstwaanzin is een mentale toestand waarin men werkelijkheid en fantasie niet goed meer kan onderscheiden en waarbij een religieuze inhoud sterk op de voorgrond treedt. Het Nederlands tijdschrift voor geneeskunde (NTVG) heeft een artikel geplaatst van een aantal geneeskundestudenten die symptomen van deze aandoening lijken te vertonen. (1)

De studenten hebben namelijk in het NTVG een oproep gedaan dat klimaatverandering meer aandacht verdient in het onderwijs. Zij stellen dat de klimaatverandering effect heeft op onze gezondheid en dat hiervoor te weinig aandacht is in de zorgopleidingen. Wie zich echter een beetje heeft verdiept in klimaatverandering weet dat de angst voor temperatuurverandering meer op een geloof berust dan op aantoonbare feiten. De veronderstelling dat men in Nederland gezondheidsproblemen zou ondervinden van een gemiddeld temperatuurverschil van 1 graad Celsius, kan alleen aanvaard en verklaard worden met de logica van een geïndoctrineerde geest.

De studenten stellen om te beginnen dat de effecten van luchtvervuiling op cardiovasculaire en respiratoire ziektes als thema behandeld zou moeten worden in de opleiding. Hieruit blijkt dat de studenten nog niet in staat appels en peren van elkaar te onderscheiden. Klimaatverandering en milieu zijn namelijk twee verschillende zaken. Hooguit zou men een verwantschap kunnen aannemen, namelijk dat bij verbranding van fossiele brandstoffen zowel CO2 als fijnstof wordt uitgestoten.  Fijnstof zorgt voor milieuvervuiling, CO2 voor opwarming.

Verder stelt dit artikel voor dat alle studenten in de zorg de effecten van stijgende temperatuur en hittegolven op fysieke en mentale gezondheid en mortaliteit zouden moeten kennen.  Deze bewering getuigt van een gemankeerd kritisch denkvermogen wat een symptoom is van godsdienstwaanzin.

De mens is goed in staat te overleven in de meest extreme omstandigheden zoals Siberië en Sub-Sahara. De gemiddelde temperatuur in Nederland is 10°C, in Finland gemiddeld 0°C en in Suriname is er een gemiddelde temperatuur van 30°C. Hier bovenop komt de wisseling van de seizoenen en van dag en nacht. Mensen kunnen dit prima verdragen, eventueel met hulpmiddelen als kleding, verwarming en airconditioning.  Klimaatverandering heeft geleid tot een verhoging van de temperatuur van 1 graad in 150 jaar. Volgens deze geneeskundestudenten gaat deze ene graad tot noemenswaardige gezondheidsproblemen leiden. Blijkbaar is de huidige Greta Thunberg-generatie niet in staat zaken in perspectief te plaatsen en niet in staat in te zien, dat dit soort temperatuurverschillen in het niet vallen bij de natuurlijke variatie.

Uiteraard is het verstandig om iets af te weten van zaken als onderkoeling, frostbites, uitdroging en zonnesteken. Waarom dit soort verschijnselen onder het thema klimaatverandering behoren te vallen is onduidelijk, het is een merkwaardige keuze om aandoeningen op deze wijze te categoriseren. Als we deze logica volgen, zouden hartinfarcten niet onder het thema “hart en vaat-ziektes” moeten vallen maar bijvoorbeeld onder het thema “toename glucoseconsumptie”.

Verder beweren de studenten dat artsen iets moeten weten van de effecten van hittegolven.  Er kan getwijfeld worden of er überhaupt sprake is van meer hittegolven door klimaatverandering. Wie zich verdiept in de claim van de toename van hittegolven ziet dat er een curieuze herschrijving van de geschiedenis door het KNMI heeft plaatsgevonden. Tot 2016 werden er niet meer hittegolven waargenomen in Nederland. Dit werd in 2015 wel beweerd door medewerkers van het KNMI (2)

maar zij werden op pijnlijke wijze teruggefloten. Rob de Vos had het KNMI met eigen data in hun hemd gezet en aangetoond dat de frequentie van hittegolven niet was toegenomen de laatste 115 jaar. (3)

Blijkbaar had het KNMI het boek “how to lie with statistics” gelezen en besloot zij te gaan homogeniseren.  Het homogeniseren van temperatuurdata door het KNMI is vergelijkbaar met hoe het RIVM corona-getallen en stikstofmodellen produceert: creatief met getallen en altijd passend in het gewenste narratief.

Er is in de Bilt een meetstation een paar 100 meter verplaatst in 1951 en het KNMI besloot na 65 jaar nog eens naar deze oude data te kijken en opnieuw te kalibreren. Ze kozen de voor hun het meest gunstige station om mee te vergelijken en na wat gegoochel met getallen werden 70% van de hittegolven van voor 1951 geschrapt. Na deze goocheltruc van het KNMI was er plotseling een relatieve toename van hittegolven door het laten schrappen van de oude data. (4) Uiteraard was de conclusie dat deze trend veroorzaakt werd door klimaatverandering. Deze achtergrond van hittegolven is de huidige lichting geneeskundestudenten wellicht ontgaan, zij haalden hun kennis uit het jeugdjournaal en tiktok-filmpjes. Alle tegengeluiden werden politiek incorrect geacht op school waardoor de jeugd aangewezen op gezond verstand en kritische nieuwsgierigheid. Studenten die dat ontbreekt zijn slachtoffer geworden van de indoctrinatie.   

Het NTVG-artikel stelt ook voor dat studenten voortaan de effecten moeten leren van de ‘klimaatcrisis’ op het ontstaan van schuldgevoelens en angst. Misschien is het een idee om voor dit onderwerp te rade te gaan bij de kerk. In vroeger tijden wist de priester met donderpreken over hel en verdoemenis veel angst aan te jagen onder de kerkgangers om daarmee veel aflaten te kunnen verkopen om een plekje hoger in de hemel te bemachtigen. Met aflaten kocht men een document waarmee met zondes kon afkomen. Ook toen al wist men heel goed dat angst een goed verdienmodel was om bange mensen te beïnvloeden en uit te buiten. Ook nu wordt mensen een schuldgevoel aangepraat, zodat de belasting en energierekening omhoog kan en het toezicht op energiegebruik een mooi excuus is voor extra staatstoezicht.

Hopelijk is dit artikel in het NTVG niet kenmerkend voor de kwaliteit van de huidige generatie geneeskunde studenten. God verhoede dat deze klimaatevangelisten later aan mijn bed staan als ik zelf ooit medische hulp nodig heb. Wellicht wordt het medisch advies van deze klimaatworshippers om bij volle maan 7 x 7 maal te bidden tot een windmolen, anders zal ik branden als een braambos in een eeuwigdurende hittegolf. (bekende termen voor bijbelkenners)

Mijn vermoeden is dat niet alle geneeskundestudenten bevangen zijn door deze idiotie. Het is de redactie van het NTVG die bewust deze onwetenschappelijke humbug doorlaat en het laat plaatsen in hun weekblaadje.  Er spelen altijd andere belangen dan gezondheid of klimaat, ook bij de redactie die beslist welk geluid in het blad geuit mag worden.

Al sinds het begin van de reguliere geneeskunde werd het curriculum mede bepaald door de financiers van de faculteiten. In de Westerse wereld waren het de Rockefeller’s die hun stempel drukten op de inhoud van de opleiding. Op faculteiten werden artsen getraind en geïndoctrineerd om de medicijnen van de Rockefeller’s voor te schrijven.  De Rockefellers lieten tegengeluiden zwartmaken of opsluiten. (5)  Zij lieten ook het Flexner rapport opstellen waarin werd vastgesteld dat de enige goede behandeling medicijnen van de Rockefellers waren. (6) Zo hebben zij de richting van de Westerse Geneeskunde bepaald.

De situatie is veranderd, maar in de kern leven wij nog steeds in dezelfde kapitalistische farmaceutische wereld, een dun laagje vernis over een wereld waar list, bedrog en winstbejag de moraal kenmerken. Faculteiten en medische tijdschriften zijn allemaal afhankelijk van financiën en fondsen van de EU (bijvoorbeeld Zonmw) en van farmaceutische industrie die weer verweven zijn met andere industrie via Blackrock en Vanguard.  De faculteiten en tijdschriften zullen door deze afhankelijkheid vaak buigen voor de wensen van hun broodheren.

We zien dat een combinatie van godsdienstwaanzin en kapitalistische belangen de inhoud van de geneeskunde-opleiding en tijdschriften kan beïnvloeden. Het valt daarom te overwegen een aantal vakken toe te voegen aan de geneeskunde-opleiding. Ten eerste zou het vak “de rol van de Rockefellers in de geschiedenis van de Geneeskunde” een verplichting moeten zijn. Vervolgens stel ik het vak voor “effecten van indoctrinatie en propaganda op de geestesgesteldheid van de huidige jeugd”. En het vak “kritisch en logisch denken voor beginners” is ook het overwegen waard. Misschien valt er op deze manier nog iets te repareren aan het vermogen tot “zelf nadenken” bij de huidige generatie studenten. Mochten deze vakken niet volstaan kunnen we altijd nog terugvallen op een chronische onderhoudsdosis antipsychotica om de waanvoorstellingen van deze studenten wat af te zwakken. Als de farmaceutische industrie ergens enthousiast van wordt is het chronisch medicijnengebruik dus waarschijnlijk krijgen we voor een extra diagnose in de DSM 5 de handen wel op elkaar. We noemen het de Thunberg-indoctrinatie-stoornis.

  1. https://www.ntvg.nl/artikelen/klimaatverandering-verdient-meer-aandacht-onderwijs#:~:text=In%20contrast%2C%20recent%20findings%20reveal,more%20attention%20in%20their%20curriculum.
  2. https://www.hier.nu/themas/klimaatverandering/warmterecord-na-warmterecord-en-nu
  3. https://klimaatgek.nl/wordpress/2015/07/04/hittegolven-in-nederland-meer-en-warmer/
  4. https://klimaatgek.nl/wordpress/2018/09/23/het-raadsel-van-de-verdwenen-hittegolven-deel-5/
  5. https://www.brightworkresearch.com/the-impact-of-the-rockefeller-foundation-on-modern-medicine/
  6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3178858/

“It is better to change an opinion, then to persist in a wrong one.”- SOCRATES

© 2024 Medisch Ethisch Contact | alle rechten voorbehouden.